Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Analiza aktualizacji SuccessFactors B1802 I kwartał 2018r. (CZĘŚĆ 2)

Wróć

2018-05-08 — James Clough, architekt rozwiązań HCM w firmie Zalaris UK&I,

Kontynuując temat autorstwa Stephanie Perks dotyczący Employee Central, Rozliczenia listy płac i Rejestracji czasu w wydaniu SuccessFactors z I kwartału 2018r., przyjrzymy się teraz niektórym rozszerzeniom rozwiązania Employee Central.

James Clough, architekt rozwiązań HCM w firmie Zalaris UK&I, przedstawia nam aktualizacje, w tym zatwierdzanie arkuszy czasu pracy w oparciu o skrzynkę odbiorczą, główne rozszerzenia Edytora profilu funkcji, m.in. strukturę kompetencji-rodzaj kompetencji oraz pozostałe główne rozszerzenia w obszarze Pracownicy rezerwowi i API/BCUI.

Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Rozszerzenia Emplyee Central

Autor: James Clough, architekt rozwiązań HCM w firmie Zalaris UK&I

Główne rozszerzenia

Zatwierdzenie arkusza czasu pracy ze skrzynki odbiorczej

Kontynuacja nowego IU wbudowanego w folderze Moja skrzynka odbiorcza. Wśród nowych funkcji znajdują się:

  • Zatwierdzanie rodzajów zadań pozaprojektowych
  • Rozszerzone opcje wyszukiwania
  • Możliwość określania osoby zatwierdzającej dzięki rozszerzalności (niestandardowe podejście BADI)
  • Przekazywanie pozycji roboczych do innego użytkownika oraz ich zastępowanie.

Jest to kontynuacja wspierania jednego centralnego miejsca do zatwierdzeń w ramach całego systemu.

a1

Profil pracownika

 

Drobne rozszerzenia

W tym miesiącu dostępne są dwa małe rozszerzenia profilu pracownika. Obydwa polegają na zmianie działania użytkownika i dotyczą poprawek dostępności do profilu osób oraz tematu SAP Belize dla bibliotek UI5 specyficznych dla PP3.

Główne rozszerzenia Edytora profilu funkcji

Struktura kompetencji – rodzaj kompetencji

Dodano nowy atrybut do rodzaju zawartości kompetencji – rodzaj kompetencji. Rodzaje kompetencji są etykietami zdefiniowanymi przez klienta, które mogą być przypisane do kompetencji. Można przypisać jeden lub więcej rodzajów kompetencji do danej kompetencji lub nie przypisywać żadnego. Rodzaje kompetencji mogą być wykorzystane do sklasyfikowania kompetencji w grupy specyficzne dla klienta. Przykładowe rodzaje kompetencji to ’Funkcjonalne’, ‘Branżowe’, ‘Techniczne’ itd.

Pracownicy rezerwowi

Wprowadzenie konfiguracji BCUI dotyczącej dodatkowych portletów/pól CW

Pomysł społeczności klientów, ta aktualizacja umożliwia skonfigurowanie pól w dodatkowych portletach w modelu Pracownik rezerwowy w BC UI, które mogą być użyte w Kreatorze oraz Profilu pracownika rezerwowego. Oprócz portletów emailInfo, personInfo, personalInfo, jobInfo dostępne są teraz następujące portlety: employmentInfo, homeAddress, nationalIdCard, jobRelationsInfo oraz phoneInfo.

Ma to istotne znaczenie, ponieważ ze względu na określone regulacje biznesowe i prawne klienci mogą mieć potrzebę obsługi dodatkowych zbiorów pól w przypadku pracowników rezerwowych.

a2

Konfiguracja tekstu etykiety ‘Pracownik rezerwowy’

Istnieje teraz możliwość zmiany tekstu etykiety ‘Pracownik rezerwowy’, która ma być wyświetlana w schemacie organizacyjnym, oknie wyszukiwania oraz profilu osoby. W ramach konfiguracji można przetłumaczyć tekst etykiety.

Drobne rozszerzenia

Obsługa reguł biznesowych w portletach skonfigurowanych w BC UI dotyczących osoby oraz danych osobowych.

Istnieje możliwość wykorzystania reguł biznesowych w przypadku portletów osób i danych osobowych konfigurowanych w BC UI. Domyślnie dostępne są ogólne reguły biznesowe. Warunek ‘If’ jest stosowany, gdy reguła biznesowa ma być użyta do określonego rodzaju zatrudnienia np. pracowników rezerwowych. Ma to istotne znaczenie, ponieważ można teraz – oprócz portletu JobInfo – zmienić działanie pól w portletach Osoba oraz Dane osobowe CW zgodnie z własnymi wymaganiami biznesowymi. 

Centrum obsługi ds. Employee Central

Drobne rozszerzenia

Nawigacja i przekierowanie: Zastosowanie filtra

Poprzednio na stronie Przegląd zgłoszeń nie było opcji zaznaczania lub zapamiętywania zastosowanych filtrów w oparciu o Status oraz Kategorię usługi zgłoszenia. Teraz można utworzyć zakładkę do zastosowanych filtrów. Np. jeśli – podczas filtrowania – wybrałeś status zgłoszenia ‘Nowe’ oraz kategorię usługi ‘Wsparcie konta’, wyświetlą się odpowiednie wyniki zgodne z filtrami. Jeśli chcesz zachować te dane, aby mieć do nich dostęp w późniejszym czasie, możesz dla nich utworzyć zakładkę.

Było to pomysłem społeczności klientów i z pewnością uprości i usprawni tworzenie zgłoszeń.

Obsługa zewnętrznego łącza do strony Ask HR w zewnętrznych systemach w chmurze

Możesz teraz przejść do strony AskHR z zewnętrznych systemów (np. Fieldglass, Concur, SAP ERP). To kolejny pomysł społeczności klientów.

Nowe języki

We wszystkich procesach ECSC dostępny jest teraz język grecki, turecki i czeski.

Główne rozszerzenia dotyczące EC API, importu oraz BCUI

Bezpieczeństwo API dot. Menedżera konfiguracji biznesowej

Poprzednio dostępne było tylko jedno uprawnienie do obiektów BCUI. Rozszerzenie daje 16 uprawnień do obiektów, co pozwala na uzyskanie większej szczegółowości. Po zabezpieczeniu wszystkich obiektów MDF za pomocą ustawień RBP w odpowiednich definicjach obiektów pojawią się one na stronie Ustawienia uprawnień > Uprawnienia administratora > Zarządzanie konfiguracją biznesową. Ma to istotne znaczenie, ponieważ zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych do obiektów BCUI i powoduje, że w przypadku różnych obiektów można zastosować różne poziomy szczegółowości. 

a5

Aktywacja BCUI niezależnego od EC

To rozszerzenie jest przeznaczone dla klientów, którzy nie posiadają EC, ale nadal chcą dokonywać konfiguracji za pomocą BCUI. Przykładowymi scenariuszami są Uproszczone wdrażanie pracownika oraz Talent bez rozwiązania EC. To rozszerzenie umożliwia klientom używanie funkcji Zarządzanie konfiguracją biznesową, nawet jeśli nie są klientami używającymi EC. Dzięki temu Administrator może dostosować Model danych następstwa oraz Model danych następstwa specyficzny dla kraju.

 

Migracja przełączników importu do RBP

Administratorzy mogą teraz przypisać uprawnienia różnym grupom użytkownika na poziomie roli w celu uruchomienia reguł biznesowych (onSave oraz onChange), aby dane zostały przekazane do propagacji poprzez przyrostowe wstawianie oraz aby reguły i propagacje zostały wykonane zgodnie z zasadą NO_OVERWRITE z poziomu okna ‘Zarządzanie rolami uprawnień’ w Centrum administracji. To rozszerzenie daje możliwość dodatkowego podziału na poziomie użytkownika. W przypadku uprawnień istotne znaczenie ma zapewnienie szczegółowości. Poprzednio takie uprawnienia były aktywne na poziomie firmy na stronie ’Ustawienia systemu i logo firmy’, co oznaczało, że wszyscy użytkownicy posiadali te same uprawnienia.

a6

Czyszczenie rekordów Monitorowania funkcji

Istnieje teraz możliwość czyszczenia starszych rekordów monitorowania funkcji w oparciu o ich wiek. Dzięki temu zachowana jest zgodność w wymaganiami RODO.

Integracja oraz migracja EC/ERP z uwzględnieniem głównych rozszerzeń Monitora replikacji danych

Opcja ponownego wykonania raportu replikacji w przypadku braku powodzenia podczas migracji org.

Istnieje teraz możliwość ponownego przeprowadzenia replikacji tylko tych obiektów, których replikacja nie powiodła się, co daje oszczędność czasu podczas procesu ekstrakcji.

a7

Synchronizacja Konfiguracji reguł harmonogramu pracy z ECI

Dostępny jest nowy program w systemie ERP, służący do migracji reguł harmonogramu pracy z systemu ERP do EC. Będzie on przydatny dla pracowników, których dane podstawowe są opracowywane w EC i replikowane do systemu ERP, ponieważ są wykorzystywane w komponencie Zarządzanie czasem pracy. W przypadku tych pracowników harmonogramy pracy można przenieść z systemu ERP do obszaru Informacje o funkcji w Employee Central, aby te harmonogramy mogły być użyte podczas replikacji danych o czasie pracy pracownika z powrotem do systemu ERP.

e8

a9

Usuwanie rekordów w Monitorze replikacji danych za pomocą narzędzia Zarządzanie przechowywaniem danych

Czyszczenie danych pracowników za pomocą Monitora replikacji danych (ang. skrót DRM) w aplikacji SAP SF powoduje teraz również czyszczenie odpowiednich wpisów w EC DRM, łącznie z powiązanymi powiadomieniami, zatwierdzeniami i komunikatami o błędach. Czyszczenie danych w Monitorze przechowywania danych (ang. skrót DRMr) uruchamiane jest w trakcie czyszczenia danych nieaktywnych użytkowników, czyszczenia danych podstawowych lub pełnego czyszczenia danych w DRMr. Jeśli dane pracownika zostają całkowicie wyczyszczone, dla odpowiadającego mu ID osoby wyczyszczone zostają rekordy DRMr związane z danymi podstawowymi pracownika, przypisaniami organizacyjnymi pracownika czy danymi o jego czasie pracy. Jeśli wyczyszczone są dane dotyczące tylko jednego stosunku pracy pracownika, dla odpowiadającego mu ID osoby wyczyszczone zostają wyłącznie rekordy DRMr związane z danymi o czasie pracy pracownika. W takim przypadku rekordy związane z danymi podstawowymi pracownika czy przypisaniami organizacyjnymi pracownika nie są usuwane.

Rozszerzenie to spowoduje, że dane pracowników podlegające przepisom w zakresie ochrony i prywatności danych zostaną również całkowicie usunięte z narzędzia DRM.

Małe rozszerzenia

Małe rozszerzenia w obszarze Integracji danych podstawowych systemu EC z systemem ERP obejmują: częściowe czyszczenie jednostek danych w EC; nowy raport usuwania danych dla tabel zapasów; aktywację czynności specyficznych dla kraju w przypadku zdarzeń zmiany danych EC; rozszerzone BAdI do ustawiania ID obiektu centralnej osoby oraz dodatkowa logika mapowania czynności dla IT0302