Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Odkrywając SuccessFactors Q3 2016. UPDATE B1608 (Część 1)

Wróć

— Dalibor Petrovic

 

W ramach naszego regularnego przeglądu, Dalibor Petrovic sprawdza co nowego w najnowszej wersji SuccessFactors. Na początek przyjrzymy się bliżej zmianom, którym poddano Employee Central, Employee Central Payroll (Płace) i Profil Pracownika. Następnie przejdziemy do modułów: Kalibracji, Sukcesji i Rozwoju, Zarządzania Wydajnością i Celami a także Szkoleń. Podkreślimy to, co należy wiedzieć, aby jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości jakie niesie za sobą najnowsze wydanie SuccessFactors.

 

EMPLOYEE CENTRAL I PROFIL PRACOWNIKA

 

W Employe Central została wydana nowa funkcja umożliwiająca wykonanie ponownego zatrudnienia. Oznacza to, że nowe zatrudnienia mogą być tworzone wykorzystując nową transakcję ponownego zatrudnienia (rehire). W ten sposób dane z poprzedniego zatrudnienia mogą być chronione przed użytkownikami odpowiedzialnymi za dokonanie nowego zatrudnienia poprzez wykorzystanie uprawnień opartych na rolach (tzw. Role Based Permissions - RBP). W rezultacie wszelkie poufne dane związane z poprzednim zatrudnieniem mogą być utrzymywane bez konieczności ujawniania ich np. nowemu menedżerowi.

Maroko i Oman to dwie nowe lokalizacje dostępne w ramach Employee Central. Jak zwykle, otwiera to możliwość przechowywania danych pracowników dla tych obszarów zgodnie z wymaganiami prawnymi powyższych krajów.

Dla Zarządzania Czasem i Obecnościami (Time & Attendence) to wydanie wprowadza nową kartę dla Alertów związanych z Czasem Pracy (Time Alerts) w zakładce Time Workbench. Od tej chwili system wyświetli listę wszystkich błędów związanych z zarządzaniem czasem pracy dla konkretnego użytkownika. Lista jest zintegrowana z Time Workbench w nowym Profilu Pracownika i znajdować się będzie w zakładce o nazwie "Time Alerts".

Dobra wiadomość dla rodzimych użytkowników! Employee Central Płace (Payroll) wprowadza dodatkowe wersje krajowe dla Polski i Filipin. Ta zmiana zwiększa zasięg EC Payroll, umożliwiając zarządzanie tymi procesami w oparciu o wymagania prawne obowiązujące w tych regionach. Ponadto, na stronie informacyjnej EC Payroll dostępne są również interfejsy Mash-ups, które są istotne dla przetwarzania płac w obu krajach.

Użytkownicy nowego Profilu Pracownika (People Profile) wkrótce zobaczą nowy przycisk ‘Powrót do góry’(‘Back to the top’) w prawym dolnym rogu profilu. Mogą go wykorzystać, aby przejść z powrotem do górnej części profilu zamiast ręcznie przewijać stronę, co nie da się ukryć, jest miłym akcentem. Co ważniejsze jest już dostępny długo wyczekiwany zestaw usprawnień dotyczących wydajności interfejsu nowego Profilu Pracownika. Czas ładowania profilu, zwłaszcza podczas ładowania go po raz pierwszy, był często dłuższy niż 10 sekund. Ostatnie ulepszenia obiecują znacznie szybszy czas ładowania, w tym podczas pierwszej inicjalizacji.

 ResizedImage600345 2016 08 12 b1608 pp newbutton

SAP dostarcza teraz przykładową treść mapowania dla integracji danych podstawowych pracownika opartą na Web Service. Dostępne są dwie wersje:

  • Dane pracownicze ERP do EC: Mini Master Scope (używane dla Profilu Pracownika w przypadku modelu wdrożeniowego Side-by-Side)
  • Dane pracownicze ERP do EC: Integracja lub Migracja.

 

Z nowymi szablonami konfiguracyjnymi (zależnymi od scenariusza wdrożenia) dla EC-ERP OM Object integration, klient może korzystać z predefiniowanych szablonów w narzędziu konfiguracyjnym Business Integration Builder (przykłady mapowania) dla replikacji obiektów Zarządzania Organizacją (OM objects). To wydanie dostarcza szablony dla trzech scenariuszy konfiguracyjnych dla obiektów OM.

 

KALIBRACJA

 

W wersji Q2, moduł Kalibracja otrzymał znaczną aktualizację dotyczącą wykresu organizacyjnego dla zarządzania sesjami kalibracji. Tym razem jednak nie zawarto żadnych zmian dla tego modułu. Być może zobaczymy kilka drobnych udoskonaleń w wersji Q4?

 

SUKCESJA I ROZWÓJ

 

W tym wydaniu, wersja interfejsu V12 jest wreszcie dostępna dla wszystkich podmodułów Sukcesji. Choć Performance & Potencial Matrix a także How-vs-What Matrix otrzymały poprawę interfejsu użytkownika, to tylko w wersji beta. W efekcie ich wygląd może ulec zmianie i może wyglądać nieco inaczej w wersji Q4, ale nie wyobrażam sobie, aby znacząco różnił się od tego, co jest przedstawione w wersji Q3.

Aby zamknąć lukę powstałą w stosunku do poprzedniej wersji interfejsu, diagram organizacyjny Sukcesji v12 jest obecnie w stanie podkreślać kluczowe stanowiska za pomocą kolorowych ramek, ułatwiając ich identyfikację, która jest szczególnie przydatna w większych i bardziej złożonych wykresach. Co więcej, zewnętrzni kandydaci (z modułu Zarządzania Rekrutacją) mogą być dodawani jako następcy zewnętrzni.

Jeśli użytkownik chce eksportować wyniki wyszukiwania z Talent Search v2, a liczba wyników jest większa niż 20, system będzie automatycznie tworzyć zadanie eksportu (export job). Wcześniej użytkownicy mogli eksportować tylko do 20 wyników do pliku offline pliku, bez standardowej opcji eksportowania w procesie wsadowym.

SAP ogłosił szereg ulepszeń dla puli talentów (Talent Pools). Pierwszym krokiem do realizacji sugestii klientów jest dostępne obecnie różnicowanie uprawnień. Nastąpiło rozdzielenie uprawnień do tworzenia i edycji puli, a także uprawnienia do mianowania pracowników. Wcześniej wszystko zawarte było w jednym uprawnieniu, więc ta zmiana jest na pewno potrzebnym dodatkiem.

Kolejną miłe udogodnienia zostały wprowadzone dla klientów korzystających z  Meta Data Framework (MDF) bez użycia Employee Central. Do tej pory populacje docelowe dla ustalania uprawnień opartych na rolach (RBP) nie mogły zawierać wakatów. Ograniczenie techniczne stojące za tym problemem, zostało rozwiązane i teraz bez przeszkód określimy dostępy do wolnych stanowisk poprzez Uprawnienia oparte na rolach.

W części Planowania Rozwoju Kariery (Career Development Plannig – CDP) zostało wprowadzonych tylko kilka aktualizacji. Jedną z nich jest dodanie kilku nowych filtrów (kompetencji, rodzin stanowisk, odpowiadającego rodzaju przemysłu) na karcie Sugerowanych ról. Pozwalają one użytkownikom na odfiltrowanie ról, które nie odpowiadają oczekiwaniom. Należy jednak pamiętać, że ta aktualizacja jest dostępna tylko dla klientów korzystających z funkcjonalności do budowania profilów stanowisk (Job Profile Builder). Dążenie SAP w kierunku ujednolicenia interfejsu użytkownika w całym narzędziu SuccessFactors, doprowadziło również do zmian w arkuszu kariery. Należą do nich zmiany ikon, czcionek, kolorów itp, a zmiany te zostaną automatycznie zastosowane dla wszystkich klientów.

 

ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ / ZARZĄDZANIE CELAMI / OCENA 360

Ogromnie ważną funkcjonalnością dodaną do PMv12 Acceleration jest integracja Osiągnięć z podmodułu Continous Performance Management (Ciągłego zarządzania wydajnością) z celami i celami rozwojowymi na formularzu Oceny pracowniczej. Osiągnięcia mogą być teraz wyświetlane w nowej karcie Osiągnięcia, która pokaże osiągnięcia zarejestrowanie w okresie, którego dotyczy ocena.

Niewielkie zmiany do interfejsu formularza oceny są wprowadzane z zamiarem zwiększenia funkcjonalności i poprawy satysfakcji użytkownika. Jedną ze zmian jest rezygnacja ze zmiany wprowadzonej podczas aktualizacji Q2 2016, która wprowadziła niepogrubione etykiety pól i pogrubione informacje o polu w kilku sekcjach. Wielu Klientów narzekało na tę zmianę. Jest to pocieszające, że SAP okazał się tak wyczulony w tym temacie. Z naszego punktu widzenia, to była dobra decyzja. Użytkownik zazwyczaj przeszukuje etykiety pól przy poszukiwaniu konkretnych danych, więc to one powinny być pogrubione, aby pomóc rozpoznać prawidłowe pole.

W omawianej aktualizacji zostało zawartych wiele dodatkowych usprawnieńdotyczących interfejsuużytkownika. Zostały wprowadzone, na przykład, w przypadku wyświetlania Workflow (mapy obiegu dokumentu) na formularzu oceny. Strzałki do przewijania w prawo i w lewo są teraz zawsze widoczne. Kroki procesu od teraz wyświetlać będą tylko numer oraz nazwę danego kroku. Pozostałe informacje będą dostępne po kliknięciu ikony informacyjnej. Ponadto przy zrealizowanych etapach pojawi się tzw. „ptaszek”, a dostępne działania będą bardziej widoczne. Będzie widać wyraźniej, że mogą one być wywołane bezpośrednio z poziomu sekcji mapy obiegu dokumentu.

 

 ResizedImage60060 2016 08 12 b1608 pm newroutemap

Strona główna Przeglądu Zespołu (Team Overview) została również poprawiona pod względem rozmiaru czcionki, obicia, wyrównania, itp. Klienci, którzy zdecydowali się na włączenie aktualizacji Fiori User Experience 2016 zobaczą również usprawnienia dla „Moich formularzy” w skrzynce odbiorczej. Podczas gdy ulepszenia interfejsu są zazwyczaj uniwersalne, ta zmiana dostępna jest tylko w wersji opt-in (wedle decyzji Klienta), więc może warto przyjrzeć się jej przed podjęciem decyzji.

Uruchomiona została wersja beta OData API  umożliwiających automatyczne uruchomienie fomularza PMV12 Acceleration w przypadku ważnych wydarzeń dotyczących zatrudnienia tj. awans czy zwolnienie. Klienci powinni używać go tylko dla celów testowania i poczekać, aż zostanie wydana ostateczna wersja. Mamy nadzieję, że będzie to miało miejsce w przypadku aktualizacji Q4 2016.

Formularze mogą być teraz uruchamiane za pośrednictwem importu pliku .csv. Na etapie wyboru pracowników, dla których ma zostać wygenerowany formularz, Klienci  będą mogli od teraz opcjonalnie przesłać plik csv (z wartościami rozdzielonymi przecinkami) zawierający szczegółowe informacje dotyczące wszystkich pracowników, którzy powinni go otrzymać. W ten sposób ręczny dobór poszczególnych pracowników poprzez wyszukiwanie pracownika w bazie danych nie jest już potrzebny i powinno to zaoszczędzić dużo czasu. Warto jednak zwrócić uwagę, że opcja ta ma zastosowanie wyłącznie do jednorazowego, natychmiastowego uruchamiania formularzy. Opcja ta nie jest dostępna dla zaplanowanych w przyszłości akcji automatycznego generowania formularzy, ale mamy nadzieję, że jest na liście przyszłych zmian.

Nie można pominąć kolejnych ulepszeń interfejsu dla modułu Zarządzania Celami. Choć to tylko drobne zmiany tła, ikon itp. pomagają zapewnić jednolitość i spójność, które wpisują się w ogólne ulepszenia interfejsu użytkownika.

Główną aktualizacją typu opt-in jest nowa funkcjonalność Celów Zespołowych (Team Goals). Dzięki tej funkcji, menedżerowie mogą tworzyć cele dla swojego zespołu bez umieszczania go we własnym planie celów. Pozostałe cechy tego celu pokrywają się z cechami celów grupowych (Group Goals). Ten typ celu przeznaczony jest dla przypadku, w którym menedżer przypisuje cel swoim podwładnym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za jego realizację, a zatem nie powinien on widnieć w jego osobistym planie. Konfiguracja uprawnień dla celów zespołowych używa tego samego bazowego kodu, co cele grupowe. Oznacza to, że klienci, którzy chcą korzystać zarówno z celów zespołowych jak i grupowych będą mieli ten sam zestaw uprawnień dla obu tych typów. To małe zastrzeżenie należy rozważyć przy włączaniu tej funkcji.

Inną ważną aktualizacją typu opt-in dla Zarządzania celami jest funkcjonalność inicjatyw. Pozwala to administratorom na tworzenie inicjatyw/projektów na poziomie korporacyjnym, oddziału lub departamentu, z którymi pracownicy mogą aktywnie powiązać własne cele.

Pracownicy i menedżerowie, jeśli mają uprawnienia by to zrobić, mogą teraz zażądać informacji zwrotnych na temat ich osiągnięć od każdego w organizacji. Jednak dla użytkowników komputerów stacjonarnych i modułu Continous Performance Management ta nowa funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy korzystają oni  z najnowszej wersji Strony Domowej (Home Page) v3. Ponieważ w tym obszarze istnieje kilka dodatkowych ograniczeń, takich jak brak możliwości raportowania ad hoc, w tym momencie zalecamy, aby poczekać na aktualizację Q4 2016, która ma napawić te luki i poprawić użyteczność do poziomu, który pozwoli większości organizacji wykorzystywać ten moduł bez problemu.

 

ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI

Optymalizacja w zakresie Zarządzania Wynagrodzeniami (CPM) to przeprojektowanie CPMdla aplikacji dostępnych na iOS i Android. Oczekuje się, że przyniesie ona wzrost wydajności, będzie łatwiejsza i bardziej efektywna w użytkowaniu, zmniejszając liczbę kliknięć niezbędnych do poruszania się po aplikacji. Należy pamiętać, że jest to rozszerzenie opt-in.

 

SZKOLENIA

 

Zgodnie z oczekiwaniami, funkcja dotycząca Nowych Kolekcji została ulepszona o wiele nowych możliwości w aktualizacji Q3 2016. Użytkownicy mogą teraz dodawać elementy i przewodniki (quick guides) z katalogu, oceniać kolekcje i generować raporty na podstawie liczby odsłon poszczególnych kolekcji, żeby wymienić tylko kilka z nich.

Niestety interfejs użytkownika Fiori nie został zastosowany do wszystkich obszarów modułu Szkoleń. Strona domowa i strona „Moi pracownicy”, strony Struktury Materiałów i Historia Szkoleń są wyłączone z aktualizacji w obecnym wydaniu. Oczekuje się, że szersze zastosowanie nowego interfejsu ma nadejść w pierwszej połowie 2017 roku, więc powinniśmy zobaczyć aktualizacje w tym czasie.

Te same reguły dotyczące interfejsu użytkownika zostały zastosowane do nowej funkcji Task Checklist w aplikacji SuccessFactors na telefonach i tabletach z Androidem. Jednocześnie zapowiedziano wyłączenie aplikacji mobilnej Learning Native iOS oraz Mobile Learning Classic na iOS i Androida z końcem 2016 roku. Migracja do najnowszej wersji aplikacji SuccessFactors Mobile jest więc bardzo zalecana.

Ciekawą nowością jest funkcja typu opt-in Konstruktor zapytań (Question Builder), którą można wykorzystać do budowania własnego zestawu pytań do wykorzystania dla nadchodzącej funkcji Egzaminu. Oczekuje się, że ta funkcja (Egzamin) ma zostać wydana w aktualizacji Q4 2016, więc Klienci zyskali trochę dodatkowego czasu na stworzenie pytań. Zarządzanie Pytaniami prowadzone jest za pośrednictwem edytora zapytań, same pytania mogą być zorganizowane w zestawy znane jako Biblioteki Pytań. Funkcja importu / eksportu pytań może obsługiwać trzy różne rodzaje informacji: dane dotyczące wariantów pytań (np ID pytania lub typ pytania), prawidłowy / nieprawidłowy feedback (taki jak typ feedbacku, feedback), oraz mapowanie pytań do celów.

W następnym poście jeden z naszych konsultantów brytyjskich Suborna Basu przyjrzy się kilku kolejnym modułom pakietu SuccessFactors.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o SuccessFactors zapraszamy do kontaktu!

info_pl@roc-group.com