Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Zarządzanie przez cele może być prostsze niż myślisz

Wróć

2015-08-12 — Dariusz Mika

Jeszcze dziś wiele firm zarządzanych jest w sposób tradycyjny. Ich funkcjonowanie opiera się na intuicji zarządzających oraz stereotypowych wyobrażeniach o funkcjonowaniu rynku. Takie podejście ma dwie główne wady. Jedna z nich to nadmierna dyrektywność, czyli zbyt ścisła kontrola nad pracownikami. Druga to reakcyjność - podejmowanie działań, często niepotrzebnych, na skutek zaistniałych nieprzewidzianych sytuacji. Zarządzanie przez cele (MBP - Manegement By Objectives) ma stanowić instrument eliminujący te niekorzystne tendencje poprzez systematyczne podejście do planowania, kontrolowania i oceniania pracowników. Ten system zarządzania jest wspierany przez różnorakie programy i systemy informatyczne. Również SuccessFactors - rozwiązanie w chmurze (ang. cloud) wyśmienicie nadaje się do tego typu zastosowań. Przyjrzyjmy się elementom kluczowym zarządzania przez cele (ZPC) i sposobowi ich realizacji w SuccessFactors.

Zaangażowanie wszystkich szczebli zarządzania

Model kierowania ma sens tylko wtedy, jeżeli jest on wdrożony na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Wykorzystanie SuccessFactors umożliwia weryfikację zadań i działanie na poziomie całej organizacji. Cele są udostępniane poprzez odpowiednie autoryzacje dostępu do poszczególnych zakresów funkcjonalności rozwiązania na podstawie poziomu hierarchii.

Wspólne ustalanie celów - zasada partycypacji

Postulowane przez Petera Druckena zarządzanie przez cele bazuje na teorii Douglasa McGregora stwierdzającej, że przeciętny człowiek jest lepiej zmotywowany do pracy, której celowość widzi. Dlatego też ustalanie celów powinno odbywać się wspólnie i w porozumieniu między przełożonym a podwładnym. Funkcjonalność SuccessFactors w pełni umożliwia wypełnienie tego postulatu poprzez wspólną akceptację celów wyznaczonych do realizacji. Proces ten można przeprowadzić bez konieczności bezpośredniego kontaktu przełożony-podwładny, gdyż akceptacja jest kilkuetapowa i możliwa z różnych lokalizacji. Również wszelkiego rodzaju działania dotyczące danego pracownika (utworzenie celu, jego modyfikacja, zmiana wartości oceny itp.), mogą być bezpośrednio komunikowane np. poprzez e-mail z informacją o wprowadzonych zmianach.

Powiązanie celów indywidualnych z celami strategicznymi

Poprzez zdefiniowanie długofalowych celów nadrzędnych i ich delegowanie na niższe szczeble hierarchii wraz z uszczegółowieniem można zejść do poziomu poszczególnych pracowników. Możliwość raportowania realizacji celów na poszczególnych poziomach i dla poszczególnych ich kategorii czyni z SuccessFactors idealne narzędzie do zarządzania tą metodą.

Precyzja formułowania celów i oceny wyników

Przedstawienie określonych zadań do realizacji wraz z przypisaniem do nich odpowiednich wag daje możliwość sterowania ich realizacją. SuccessFactors umożliwia utworzenie różnych metod oceny realizacji celów. Pracownik ma możliwość podczas oceny okresowej (zwykle w cyklu sześcio- lub dwunastomiesięcznym), dokonać własnego wartościowania poziomu osiągniętych celów. Przełożony również przedstawia swoją ocenę. Całość może zostać opatrzona stosownymi komentarzami na każdym etapie, począwszy od ustalenia, poprzez realizację, skończywszy na akceptacji oceny końcowej.

Warto zarządzać przez cele?

Badania zależności między charakterem celu a efektywnością realizacji i stopniem motywacji pracowników, takie jak eksperymenty przeprowadzone przez G. Lathama oraz S.J. Carrolla i H.L. Tosiego, potwierdzają dość oczywiste wnioski. Lepiej realizowane są cele konkretne niż mgliste, o niejasnym zakresie. SuccessFactors jako narzędzie informatyczne wyśmienicie spełnia wymagania metody zarządzania przez cele poprzez wymuszenie precyzyjnego określenia celów i monitorowanie ich realizacji.

Potrzebujesz więcej informacji? e: info@roc-group.com